Menu Zamknij

Tunel w Rembertowie - Bezpośrednio z ratusza czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy

Budujemy tunel - niefortunny baner

Dzisiaj o sprawie, która spędza wszystkim sen z powiek, czyli o tunelu. Opiszę Państwu jakie działania w tej sprawie podejmuje zarząd dzielnicy.
W 2016 Dzielnica wywiesiła na ratuszu baner. BUDUJEMY TUNEL W REMBERTOWIE, w podpisie Zarząd i Rada Dzielnicy. Baner, który miał być działaniem PRowym, ostatecznie chyba przyniósł więcej szkód niż pożytku. Miał obwieszczać sukces a zasiał dezinformację. Bo przecież skoro samorząd wywiesza taki transparent to znaczy, że radni i zarząd odpowiadają za budowę tunelu. Dziś, wobec upływu lat, przebiła się informacja, że rembertowski samorząd nie jest stroną tego procesu, bo tunel finansuje i prowadzi tą inwestycję, wspólnie Miasto do spółki z PKP PLK.
Dominuje jednak nadal przekonanie, że za przeciągający się proces budowy tunelu winę ponosi rembertowski samorząd. Tak nie jest. Co nie oznacza, że radni czy zarząd dzielnicy mają czekać na ziszczenie się obietnic w założonymi rękami. Każdy, w miarę swoich możliwości powinien zabiegać o #chcemytunelu bo #rembertowczeka

Tunel w Rembertowie - podjęte działania

Przedstawię Państwu, jakie działania w ostatnim czasie podejmuje zarząd dzielnicy.
Oprócz dziesiątek rozmów telefonicznych z Regionalną Dyrekcją Środowiska i Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, są to przede wszystkim pisma. Ponieważ po rozmowach nie pozostaje ślad, skupię się na pismach.
Przytoczę główny przekaz pism i wnioski z odpowiedzi.
W sierpniu wysłaliśmy pismo do Arkadiusza Siębidy, dyrektora RDOŚ.
Pismo przesłaliśmy do wiadomości Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Andrzeja Szweda-Lewandowskiego, Prezydenta m.st Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego
Tunel w Rembertowie

Główny przekaz pisma brzmiał tak:

Z niepokojem obserwujemy zastosowany przez Państwa sposób procedowania decyzji. Uważamy, że podjęty przez Państwa sposób przeprowadzenia oceny merytorycznej dokumentacji sprawia, że procedurę można przedłużać w nieskończoność. Dlaczego zamiast zakończyć proces oceny wskazać wnioskodawcy wszystkie braki merytoryczne, zgłaszacie Państwo cięgle nowe uwagi, w aspektach które wcześniej nie budziły Państwa wątpliwości? Zwracamy się do Państwa w prośbą o zrozumienie jak kluczową dla dzielnicy inwestycją jest budowa bezkolizyjnej przeprawy pod torami. Prosimy o zmianę podejścia do przeprowadzanego procesu oceny środowiskowej. Wskazanie wnioskodawcy wszystkich zastrzeżeń, co da możliwość odniesienia się do nich i przejścia do kolejnych etapów przygotowawczych zmierzających do urzeczywistnienia budowy tunelu.

We wrześniu, w odpowiedzi, RDOŚ pisze: (najistotniejszy fragment)

Regionalny Dyrektor wciąż nie posiada dokumentacji, na podstawie której może uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia. Przedkładana przez Prezydenta m.st. Warszawy dokumentacja zawierała braki formalne jak i merytoryczne tj. w przedkładanych egzemplarzach raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wersji elektronicznej oraz papierowej występowały rozbieżności. Przedkładane uzupełnienia pod względem merytorycznym nie uwzględniały całego zakresu wezwania, które Regionalny Dyrektor kierował do wnioskodawcy, a dodatkowo w ramach uzupełnień pojawiał się nowy materiał, który powodował kolejne rozbieżności wymagające wyjaśnień

Czyli w skrócie, RDOŚ przerzuca odpowiedzialność za opóźnienia na SZRM i powtarzające się błędy w dokumentacji.
We wrześniu Przesłaliśmy otrzymaną odpowiedź RDOŚ do SZRM z prośbą o ustosunkowanie się do niej.

Odpowiedź SZRM

W październiku otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź, która zawiera, całą, wielopunktową, historię korespondencji między obiema instytucjami. Poczynając od złożenia wniosku w grudniu 2021 po ostatnią aktywność z września tego roku. Nie będę Państwu przytaczał całej historii wymiany dokumentów, ale znów przytoczę konkluzję.

(…) gro wezwań dotyczyło m.in. rozbieżności pomiędzy wersją papierową a wersja elektroniczną raportu w zakresie podpisów. Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że SZRM mając na uwadze utrudnienia komunikacyjne w Dzielnicy wynikające z braku tunelu drogowego pod linią kolejową dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do jak najszybszego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji zrid oraz realizacji inwestycji w terenie. Niemniej jednak długotrwały charakter prowadzenia postępowania przez RDOŚ, w postaci braku możliwości wyjaśnienia/doprecyzowania uwag merytorycznych (z osobą prowadzącą postępowanie), powodował konieczność wnikliwej analizy zgłoszonych zastrzeżeń w kontekście opracowanego raportu, co skutkowało (zgodnie z twierdzeniem RDOŚ) pojawianiem się uzupełnień zawierających nowy materiał.
Przedstawiając powyższe informuję, że po przekazaniu ostatniego uzupełnienia, we wrześniu br., żadne kolejne pismo RDOŚ z uwagami do przekazanych materiałów nie wpłynęło. Liczymy, że RDOŚ w najbliższym czasie uzgodni warunki realizacji przedsięwzięcia i otworzy drogę do wydania decyzji zrid dla budowy tunelu.(…)

Konkluzje?

Czyli, że pozwolę sobie na własną interpretację, RDOŚ działa wg zasad strajku włoskiego, wszystkie możliwe wątpliwości rozstrzyga na niekorzyść Miasta, a wnosząc o uzupełnienia nie wskazuje precyzyjnie oczekiwań, a ich doprecyzowanie to znów uciekający czas. Dobrym przykładem jest przypadek niezgodności wersji, elektronicznej i papierowej. Chodziło o to, że wersja elektroniczna była kompletna ale „ w papierze” brakowało wydruku załącznika (400 stron ) RDOŚ zażądał, że mimo iż w wersji cyfrowej wniosek jest kompletny należy dodrukować to kilkaset stron.
A każde takie uzupełnienie to ok 2 miesiące opóźnienia.
Dobra wiadomość jest jedynie taka, że po ostatnim uzupełnieniu RDOŚ jak na razie nie wniósł nowych zastrzeżeń.
Niezależnie od tej korespondencji we wrześniu pisaliśmy do PKP PLK, czyli współinwestora naszego tunelu.

Pismo do Arnolda Brescha, Dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP PLK

Przesłaliśmy do wiadomości:
Prezesa Zarządu PKP PLK, Ireneusza Merchela
Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, Tomasza Buczyńskiego
Prezydenta m.st Warszawy, Rafała Trzaskowskiego
Nie przytaczam całego pisma, ale znów, najważniejsze pytanie brzmiało tak:
Formalnie władze dzielnicy Rembertów nie są stroną postępowania, jednak, jak opisałem to powyżej, jej brak uderza bezpośrednio o żywotne interesy naszych mieszkańców. Dlatego prosimy Państwa o zapewnienie o pełnym zaangażowaniu Państwa instytucji w urzeczywistnienie wyczekiwanej przez mieszkańców dzielnicy Rembertów inwestycji.
W szczególności:
W miarę Państwa możliwości, o wsparcie procesu przyznawania ponownej decyzji środowiskowej.
Potwierdzenie, że mimo upływu czasu i co za tym idzie rosnących kosztów przyszłej budowy, inwestycja ta ma zapewnione finansowanie w części, do której się Państwo zobowiązali.

odpowiedź PKP:

Otrzymaliśmy odpowiedź, od PKP,
W kwestii finansowania inwestycji, że częściowo jest ono zapewnione a częściowo wymaga jeszcze dofinansowania.
Projekt jest ujęty w Krajowym Programie Kolejowy do 2030 roku i będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
RB-nowe-logo-napis

Tunel w Rembertowie - co to dokładnie oznacza?

W kwestii wsparcia procesu przyznawania decyzji środowiskowej przez RDOŚ, że PKP nie ma wpływu na sposób procedowania dokumentów przez RDOŚ, ale wspiera SZRM i projektanta merytorycznie, aby jak najściślej wypełniać oczekiwania RDOŚ.
Proces uzgodnień Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) jest poza wpływem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednakże celem przyspieszenia procedowania i uniknięcia kolejnych uwag do Raportu, ze swojej strony wspieramy merytorycznie, zarówno wykonawcę dokumentacji projektowej jak i Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, w udzielaniu odpowiedzi do RDOŚ i wprowadzaniu zmian/uzupełnień do raportu. Mamy głęboką nadzieję, że przedłużający się proces uzgodnień Raportu przez RDOŚ w najbliższym czasie się zakończy i zostanie wydane postanowienie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
I na koniec, PKP podało daty w jakich wg ich oceny powinna być zrealizowana budowa tunelu
Przewidujemy, że roboty budowalne rozpoczną się w 2024 i zakończą w 2027 r.
Skip to content